วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม