วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา จำปาเรือง นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2567 ณ ห้องสระสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม